Novinky

13.10.2019 - Doplnění zápisů z představenstva


V sekci dokumenty naleznete aktualizované a doplněné zápisy ze schůzí představenstva BD.

19.06.2017 - Doplnění zápisů z představenstva


V sekci dokumenty naleznete aktualizované a doplněné zápisy ze schůzí představenstva BD.

10.12.2016 - Doplnění různých zápisů


V sekci dokumenty naleznete aktualizované a doplněné různé zápisy od představenstva nebo SVJ.

11.11.2015 - Změny v návrhu stanov SVJ z 3.11.2015


V sekci dokumenty naleznete aktualizovaný návrh stanov SVJ z 3.11.2015

12.10.2015 - Doplnění zápisů z představenstva


V sekci dokumenty naleznete aktualizované a doplněné zápisy ze schůzí představenstva BD.

28.6.2015 - Průkaz energetické náročnosti budovy


Ve smyslu zákona o hospodaření energií jsou vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník jednotky povinni předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu, nebo nájemci budovy. Z tohoto důvodu jsme nechali zpracovat Průkaz energetické náročnosti budovy firmou Stopterm. Příloha v elektronické podobě je uložena v části dokumenty pod názvem – Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

V případě jakýchkoliv dotazů v této věci se obraťte na členy Představenstva BD.

10.10.2014 - INFORMACE O RENOVACI PODLAH


Více v příloze.

Příloha

Představenstvo bytového družstva

17.07.2014 - Opravy popraskaných drátoskel v zábradlích na lodžiích a osazení spořičů vody.


Více v příloze.

Příloha

Představenstvo bytového družstva

16.07.2014 - Zápis z ustanovující schůze Společenství vlastníků jednotek Nevanova 1037 – 1042.


Zápis naleznete v sekci DOKUMENTY

Zápis ze schůze

04.04.2014 - Výběrové řízení na prodejnu 1040/10.


tímto dnem vyvěšujeme Výběrové řízení na prodejnu Nevanova 1040/10

Výběrové řízení

Představenstvo bytového družstva

24.01.2014 - Pozor – materiály pro nastávající členy SV.


Po jednáních se správcem nemovitosti jsme připravili podklady pro podání Přiznání k dani z nemovitosti
Vyplněný vzor tvoří přílohu této zprávy. Každý si pochopitelně vyplní Přiznání na svoje jméno. Další přílohu tvoří podklady k tomuto přiznání, kde zjistíte velikost spoluvlastnického podílu. Pokud by jste potřebovali pomoci v této věci, navštivte mne v termínu po telefonické dohodě v kanceláři družstva. Toto přiznání musí být podáno na Finanční úřad Prahy 6 do 31.1.2014.

Podklad k přiznání k dani z nemovitosti 2014

Vyplněný vzor 2014

Představenstvo bytového družstva

04.01.2014 - Informace pro vchody - Nové ochranné mříže,úklid,pronájem prodejny 1040.


Informace: Příloha - Informace: Nové ochranné mříže, úklid společných prostor, pronájem prodejny 1040

Představenstvo bytového družstva

18.11.2013 - Výběrové řízení na prodej bytu č.15, vchod 1040.


Vážení členové Bytového družstva,
Po delší době se nám podařilo dát byt č.15 ve vchodě 104 po paní Kudelové do pořádku, a tak jsme ve smyslu usnesení z členské schůze vypsali Výběrové řízení na tento byt. Zatím není dokončení skříň v předsíni, jinak je byt rekonstruován v celém rozsahu. Nové omítky a štuky, podhled v předsíni a obývacím pokoji, kde byla poškozena omítka v celém rozsahu. Bylo kompletně vybodované nové bytové jádro včetně malé šatny. Všude jsou osazeny nové dveře a nové vchodové dveře. V bytě je provedená kompletní rekonstrukce elektro vč. revizní zprávy.

Výběrové řízení na prodej bytu č.15, vchod 1040

Zde je pár fotografií bytu v současném stavu.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4

Představenstvo bytového družstva

26.09.2013 - Info pro vchody k rekonstrukci římsy.


Informace: Příloha - Informace k rekonstrukci římsy

Představenstvo bytového družstva

26.09.2013 - Smlouva o převodu bytů do osobního vlastnictví.


Na základě rozhodnutí členské schůze z 30.5.2013 byl zahájen převod bytů do osobního vlastnictví. V první etapě se přihlásilo k dohodnutému termínu 31.7.2013 celkem 31 členů BD. ANESO zahájilo přípravu Smluv na převod bytové jednotky. V dokumentech (ostatní dokumenty) je návrh této Smlouvy, která bude připravena k podpisu nejpozději do poloviny října 2013. Prosím proto o kontrolu této Smlouvy a o případné připomínky do 11.10.2013


Představenstvo bytového družstva

02.08.2013 - Info k založení Společenství vlastníků bytových jednotek.


Na základě rozhodnutí členské schůze o převodu bytů do osobního vlastnictví, byl určen termín pro převzetí žádostí zájemců o tento převod k termínu 31.7.2013.
Družstvo převzalo k termínu 31.7.2013 celkem 31 žádostí, které budou předány správní firmě Aneso k přípravě Smluv o převodu a k zapsání majitelů do Katastru nemovitostí.
Představenstvo bude informovat členy o dalším postupu v této záležitosti na vchodových nástěnkách a dále na webu Bytového družstva.


Představenstvo bytového družstva

01.08.2013 - Exekuce na vyklizení bytu č.15,vchod 1040 paní Hadravová .


Po dlouhé době jsme se konečně dočkali a 1.8.2013 bylo realizováno Exekutorským úřadem vyklizení bytu nájemkyně paní Hadravové a předání bytu Bytovému družstvu. Paní Hadravová nebyla doma a tak musel být povolán zámečník a za dohledu zástupců BD, exekutorem a právním zástupcem byl byt násilím otevřen. Následně došlo k prohlídce bytu a zahájení exekuce. Zcela otevřeně, opět se nám přítomným naskytla neskutečná podívaná doprovázená „voňavým“ přivítáním. Podle protokolu o vyklizení byla podlaha pokryta komunálním odpadem, částečně ve stádiu rozkladu. Funkce vyklizení odpadu a nepoužitelného nábytku připadla družstvu a bude zahájena neprodleně. Poté bude zahájena stavební úprava,která umožní prodej bytu za odpovídající částku. Na byt bude jako vždy, dle rozhodnutí členské schůze, vypsáno výběrové řízení.

O dalším postupu vás budeme informovat na webových stránkách BD a nyní pro vaší představu zasílám pár fotografií bytu v současném stavu.

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4

Představenstvo bytového družstva

26.05.2013 - Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva + Informace pro členy družstva BD Nevanova.


Členská schůze bytového družstvy se koná ve čtvretk 30.5.2013, od 18:00 hod.v budově ZŠ Laudova, Praha 6 – Řepy.

Příloha - pozvánka a program
Příloha - Informace pro členy družstva BD Nevanova z jednání vchodů před pořádáním členské schůze

Představenstvo bytového družstva

13.05.2013 - Výběrové řízení na členský podíl k Atelieru Nevanova 1038.


Byla dokončena kompletní rekonstrukce nebytového prostoru Nevanova 1038 – Atelier. Na základě rozhodnutí z členské schůze a projednání na Představenstvu BD byla vyvěšena na nástěnky vchodů informace o výběrovém řízení na prodej členského podílu BD včetně nájemní smlouvy k užívání tohoto nebytového prostoru. Podrobnosti jsou v příloze.

Výběrové řízení

Představenstvo bytového družstva

13.05.2013 - Zahájení dodávky a montáže systému požárního odvětrání schodišť.


Jak jsme již informovali předem, na základě požadavku HZS a norem, je nutné zajistit požární odvětrání schodišť. Ve spolupráci s firmou Aneso jsme zajistili nabídku na tyto práce od třech firem. Po projednání na jednání Představenstva dne 6.5.2013 jsme rozhodli uzavřít Smlouvu o dílo s firmou PK otvírače oken s.r.o. s termínem zahájení 20.5.2013 a dokončení k 20.6.2013. Práce budou zahájeny ve vchodě 1037 a dále budou pokračovat ve vchodech 1038 a 1039. Další etapa budou vchody 1040,1041 a 1042. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně 57.607.- Kč + DPH na jeden vchod. Požární tlačítka budou v každém patře a navíc budou osazeny 2 ks detektorů kouře ve 4. a 7.patře. Představenstvo na svém jednání 6.5. odsouhlasilo úhradu zálohových faktur pro dodavatele ve výši 50%.


Představenstvo bytového družstva

27.04.2013 - Rekonstrukce elektrorozvodů pokračuje ve vchodě Nevanova 1039 a Nové požární odvětrání schodiště ve vchodě 1037.


Bohužel díky požáru ve vchodě 1037 a stanovisku PRE s požadavkem osazení nových skříní na elektroměry v 6.patře, došlo v postupu prací ke změnám, které se nás všech týkají.
S ohledem na delší dodací termín skříní bylo nutné přerušit práce ve vchodě 1037 a přejít do vchodu 1039 se 14 denním předstihem. Proto došlo k tomu, že nájemníci vchodu 1039 nebyli včas informování o zahájení prací. Také termín dokončení vchodu 1037 nebude splněn dle smlouvy, ale bude se posouvat až do poloviny května. Také tady nájemníci budou mít problémy s přerušením dodávky proudu, nebude stačit jedna výluka, bohužel budou dvě s ohledem na nové skříně.
V příloze této informace je i harmonogram přístupu do bytů ve vchodě 1039, který byl již vyvěšen na nástěnce domu. Pochopitelně je tady i možnost vyměnit si termín, kdy budete muset zajistit přístup do vašeho bytu. Prosíme proto o požadavek na sdělení změny termínu co nejrychleji. Děkujeme předem.


Bohužel díky požáru v prostorách domu 1037 se objevil další problém a to je nefunkčnost požárního odvětrání schodišť. Starý systém již nevyhovuje zákonu č.133/1985 Sb o požární ochraně, ani znění pozdějších předpisů vydaných pro jeho provedení.
Cílem větracího zařízení je usměrnění toku zplodin hoření a kouře tak, aby tyto plyny neohrožovaly osoby při evakuaci a zásahu. Přirozené nebo nucené větrání typu A zajišťuje odvod kouře ven z objektu a současně i přívod čerstvého vzduchu do objektu. Požární odvětrání zajišťuje volné únikové a zásahové cesty. Přívod vzduchu do objektu zajišťuje ventilaci a unikajícím osobám bezpečné opuštění objektu. Schodiště je klasifikováno podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0834 jako CHÚC typu A s přirozeným větráním. Pro přívod vzduchu ve vstupním podlaží. V nejvyšším místě CHÚC je požadována plocha 2 m2 s elektrickým otvíráním pomocí tlačítek v každém podlaží a detektoru kouře.
Představenstvo proto na svém jednání dne 15.4.2013 přijalo usnesení v co možné nejkratší době zajistit realizaci provedení nového požárního odvětrání s ovládáním elektrickými tlačítky a detektorem kouře. Představenstvo ve spolupráci se správní firmou provede výběr dodavatele a bude zajištěna následná realizace. S ohledem na rekonstrukci elektro ve vchodech 1037 a 1039 budou zahájeny práce v těchto vchodech co nejdříve. V této věci vás budeme průběžně informovat.

Příloha - harmonogram prací

Představenstvo bytového družstva

09.04.2013 - Rekonstrukce elektrorozvodů pokračuje ve vchodě Nevanova 1037.


Příloha - harmonogram prací

Představenstvo bytového družstva

09.04.2013 - Výběrové řízení na atelier Nevanova 1042.


tímto dnem vyvěšujeme Výběrové řízení na atelier Nevanova 1042

Výběrové řízení

Foto 1, Foto 2
Foto 3, Foto 4
Foto 5

Představenstvo bytového družstva

08.04.2013 - INFORMACE K POŽÁRU elektro rozvodů ve společných prostorách v Nevanova 1037.


Že jsou elektro rozvody ve společných prostorách už na hranici životnosti jsme věděli již dlouho. V minulém roce, po požáru ve vchodě 1042, rozhodla členská schůze o kompletní rekonstrukci včetně nových zvonkových tabulí a otevírání dveří pomocí čipů.
V průběhu posledních měsíců minulého roku došlo na rekonstrukci ve vchodě 1042 a 1038. V letošním roce pokračovala rekonstrukce ve vchodech 1040 a 1041. Dne 25. března jsme předali staveniště pro rekonstrukci vchodu 1037, kde se poslední dobou projevovaly potíže s osvětlením chodeb. Firma Elektro Wágner zahájila práce 26.3. demontáží oplechování v horních částech rozvaděčů a krytů na dešťových svodech. Okolo 16 hodiny však došlo k nahlášení požáru panem Miroslavem Novákem. Podle informace od požárníků a firmy Wagner elektro vznikl požár ve čtvrtém patře vyhořením schodišťového automatu. Ze čtvrtého patra se rozšířil do 5. a 6.patra. Díky odvaze a včasného zásahu Petra Kudlíka, který hasícím přístrojem dokázal tento požár zlikvidovat, nedošlo k dalšímu šíření požáru. Petře ještě jednou děkujeme. Hasiči potom vše prohlídli, zajistili veškeré další práce s odvětráním chodeb a celé centrum vzniku požáru zajistili dalšími prostředky proti možnému samovznícení. Firma Wagner po předání objektu k provizorním úpravám ještě večer zahájila neprodleně práce a cca ve 22 hod. se již všude svítilo. Byty v pátém a šestém patře byly provizorně napojeny na páteřní rozvod. Následující den byl zprovozněn výtah a byl zajištěn profesionální úklid od firmy Mibag. Představenstvo zajistilo následně i projednání celé havárie s Českou pojišťovnou a Policií ČR.
Bohužel je nutné konstatovat, že velkým problémem bylo i odvětrání baráku. Požární systém na odvětrání, ocelová lanka a výklopné okno v 8.patře, dokázali zprovoznit až hasiči. Bude velice nutné se tímto zabývat, protože všem je jasné, že tento systém odvětrání již nikdy fungovat nebude. Představenstvo proto čeká nelehký úkol, zajistit požární ventilace novým způsobem.
Rekonstrukce elektrorozvodů pokračuje a v příloze je harmonogram přístupu do bytů pro připojení nových rozvodů a osazení nových rozvodnic a jističů. O dalším vývoji likvidace požáru Vás budeme informovat. Ještě připomínáme, že po dokončení rekonstrukce elektro ve vchodě 1037, bude neprodleně následovat rekonstrukce ve vchodě 1039.


Fotodokumentace z požáru:
Foto 1
Foto 2
Foto 3

Představenstvo bytového družstva

05.03.2013 - Informace pro členy družstva a nájemníky.


V úterý 5.3.2013 bude zahájena rekonstrukce páteřních rozvodů elektro ve vchodě Nevanova 1041. Rozsah rekonstrukce bude stejný jako u vchodů 1038 a 1042.
Předpokládaný konec bude koncem března. Následně bude provedená rekonstrukce ve vchodě 1037 a 1039. Kompletní práce by měly být dokončený do konce května letošního roku.
V příloze této informace je hmg prací a termíny, kdy je nutné ze strany členů družstva i nájemníků zpřístupnit byty pro výměnu bytových jističů. Připomínám, že úhrada za tyto jističe bude vyúčtována členům družstva k úhradě, jedná se o částku okolo 1600,- Kč.

Příloha - harmonogram prací

Představenstvo bytového družstva

05.03.2013 - Informace pro členy BD.


S radostí Vás můžeme informovat, že 8.2.2013 byla uhrazena zbývající část úvěru ČSOB a na základě dopisu ČSOB na katastr nemovitostí, bylo ke dni 26.2.2013 zrušeno zástavní právo na objekt Nevanova 1037 – 1042.
Na základě rozhodnutí členské schůze bude po projednání dokumentu Prohlášení vlastníka na jednání Představenstva, přistoupeno k předání Prohlášení vlastníka na katastr nemovitostí. Předpokládáme, že do 30 dnů budou jednotlivé byty součástí výpisu z katastru nemovitostí.


Představenstvo bytového družstva

17.12.2012 - POZOR - zahájena montáž nových měřičú tepla s radiovým odečtem.


Na základě rozhodnutí členské schůze bude zahájena montáž nových měřičú tepla s radiovým odečtem a dále osazení radiových modulů do vodoměrů SV a TUV ve všech bytech a ateliérech. Veškeré práce zajišťuje firma TECHEM.

Příloha - harmonogram prací

Představenstvo bytového družstva

05.11.2012 - Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva,


Informace pro členy družstva BD Nevanova pro jednotlivé vchody.

Příloha - pozvánka a program pro jednotlivé vchody

Představenstvo bytového družstva

29.10.2012 - Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva,


která se koná v pondělí 12.11.2012, od 18:00 hod.v budově ZŠ Laudova, Praha 6 – Řepy.

Příloha - pozvánka a program

Představenstvo bytového družstva

25.9.2012 - Předpoklad dokončení rekonstrukce rozvodů elektro ve vchodě 1042 je ve čtvrtek 27.9.2012.Hned následující týden t.j. od pondělí 1.10.2012 bude zahájena rekonstrukce elektro ve vchodě 1038.


V příloze naleznete hmg prací pro jednotlivé byty. Opět je nutné v případě, že nemůžete zajistit přístup do vašeho bytu v daný termín, dohodnout s vašimi sousedy výměnu termínu a oznámit to pomocí emailu bdnevanova@centrum.cz, nebo osobně v kanceláři družstva v přízemí vchodu 1037.

Příloha - harmonogram prací

Představenstvo bytového družstva

21.9.2012 - Upozornění pro nájemníky a členy družstva ve vchodě 1042. Dokončují se práce na rekonstrukci elektrických rozvodů a zároveň i rekonstrukce otevírání vchodu personálními čipy


Žádám vás o sdělení jaký počet čipů budete potřebovat pro jednotlivé byty. Od družstva budou poskytnuty čipy zdarma v počtu vámi přihlášených členů domácnosti. Prosím o informace písemnou formou popř. emailem na adresu: bdnevanova@centrum.cz


Představenstvo bytového družstva

21.9.2012 - Prosím věnujte pozornost termínu pro montáž nových drátoskleněných výplní na lodžiích


Viz příloha.

Příloha

Představenstvo bytového družstva

20.8.2012 - Výměna popraskaných drástoskleněných výplní balkonového zábradlí


Na základě požadavků nájemníků bude provedena výměna popraskaných drástoskleněných výplní balkonového zábradlí. Viz informační leták k této akci. Prosíme proto nájemníky o zpětnou informaci, kde je potřeba tuto opravu provést. Opravu zajišťuje firma SAŠ sklenářství.

Informační leták

Představenstvo bytového družstva

20.8.2012 - Rekontrukce páteřních elektro rozvodů


Na základě revizní zprávy PRE k páteřním rozvodům elektro bude zahájena rekonstrukce v domě 1042. Viz informační leták k této akci. V letošním roce počítáme ještě s provedením stejné opravy ve vchodě 1038. Smlouva na opravu byla uzavřena s firmom Michal Wagner – elektro.

Informační leták

Představenstvo bytového družstva

13.8.2012 - Vypsání výběrového řízení na prodej Atelieru ve vchodu 1041


Dnešního dne došlo k vypsání výběrového řízení na prodej Atelieru ve vchodu 1041. Písemná forma byla umístěna ve všech vchodech. Výběrové řízení bylo vypsáno na prodej členského podílu, v případě, že nebude nabídnuta odpovídající cena, bude Atelier dán prozatím do pronájmu. Pokud bude návrh odpovídat našim požadavkům, bude svolána členská schůze na schválení tohoto prodeje. Atelier je kompletně renovován včetně položení plovoucí laminátové podlahy.


Výběrové řízení + fotodokumentace:
Výběrové řízení
Foto 1 - Pohled do koupelny, Foto 2 - Předsíň a osvětlení
Foto 3 - Nové přípojky pro kuch. linku, Foto 4 - WC

Představenstvo bytového družstva

7.8.2012 - Zveřejnění nájemců nebytových prostor a změna nájemce ateliéru ve vchodu 1042


Z jednání členské schůze byl uložen Představenstvu BD úkol zveřejnit nájemce nebytových prostor. Ten to seznam byl přidán do složky dokumenty.Na základě dohody Představenstva s nájemcem obchodu ve vchodě 1042 p.M.Knotkem, byl ukončen k termínu 31.7.2012 nájem. S ohledem na skutečnost, že o pronájem jakéhokoliv obchodu v našich prostorách požádala již v březnu letošního roku členka BD paní Jitka Lacmanová, rozhodlo představenstvo o nabídnutí uvolněného prostoru žadatelce. Termín na uzavření smlouvy je k 20.8.2012. Pokud paní Lacmanová nevyužije této nabídky, bude na tento prostor vypsáno výběrové řízení.


Představenstvo bytového družstva

1.5.2012 - Pozvánky na schůze: Schůze jednotlivých vchodů a Členská schůze bytového družstva


Schůze jednotlivých vchodů 16,17.5.2012
Členská schůze bytového družstva 23.5.2012 od 18:00


Představenstvo bytového družstva

19.4.2012 – Prodej členského podílu na byt 3 + 1


     na základě rozhodnutí představenstva a členské schůze ze dne 15.12.2011 a dle zásad schválených členy BD Nevanova 1037-1042, vypisuje představenstvo družstva výběrové řízení na prodej členského podílu na byt 3 + 1 v objektu Nevanova 1039, byt č.10. Více v nabídce a přiložené fotodokumentaci.

Nabídka + fotodokumentace:
Výběrové řízení
Foto 1 - Podhledy předsíň, Foto 2 - koupelna
Foto 3 - WC, Foto 4 - Připojení na pračku
Foto 5 - Podlahy, Foto 6 - Podlahy


Představenstvo bytového družstva

4.4.2012 – Elektrický zámek dveří s otevíráním pomocí elektronického čipu


     Představenstvo BD se bude zabývat možností úpravy současných zámků vchodových dveří do objektu. Podle názoru představenstva by bylo možné provést úpravu dveří na elektrický zámek s otevíráním pomocí elektronického čipu. Pro lepší orientaci přikládáme nabídku jedné z firem, kterou využilo ANESO při renovaci jednoho bytového domu v Praze 6. Zajímal by nás názor členů družstva na případnou renovaci zavírání vchodových dveří. Prosíme tedy členy družstva o jejich názory formou zaslání na email družstva bdnevanova@centrum.cz.

Nabídka:  Čtečka čipů, Výměna domácích telefonů


Představenstvo bytového družstva

27.2.2012 – Spuštění webových stránek


     Dnes byly spuštěny nové a zároveň první webové stránky Bytového družstva Nevanova 1037-1042.

Na stránkách naleznete veškeré informace o družstvu například. historii, novinky, různé zápisy z porad, dokumenty ke stažení, opravy a to jak provedené tak plánované. Nezapomněli jsme také na kontakty a to nejen na vedoucí osoby družstva, ale taky na společnost ANESO, která je správcem bytového družstva. Informace budeme nadále aktualizovat. Snad se Vám naše stránky budou líbit a naleznete zde vše, co potřebujete.


Představenstvo bytového družstva