Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Nevanova 1037-1042

která se koná v úterý 22. 10. 2019 od 18:00 hod.v budově hotelu FORTUNA WEST – Řepy, 1. patro

Program členské schůze:

1. Zahájení a schválení programu
2. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Zpráva o činnosti PBD
4. Zpráva o hospodaření k 31.12.2018
5. Volby do Představenstva a Kontrolní komise BD
6. Diskuse a návrh usnesení
7. Závěr

Za představenstvo BD: V. Strupek - předseda představenstva


Informace z jednání vchodů Nevanova 1037-1042

Ve dnech 9 a 10.října 2019 se konaly schůze vchodů v zasedačce BD v Nevanova 1042. Bohužel účast byla malá – za vchody 1037 – 1039 byla účast 10 členů, za vchody 1040 - 1042 také 11 členů a navíc se dostavil pan Zeman – ředitel Společenství vlastníků. Diskuze se týkala schválení programu členské schůze a také volby do Představenstva BD. Bohužel velký zájem o práci v PBD nebyl a jediný člen, který má zájem o práci v Představenstvu je Petr Lněnička ze vchodu Nevanova 1042. Další diskuze byla ohledně návrhu oprav, které zajišťuje SV. Jednalo se zejména o úpravy vchodů – dlažba + schody a skleněné výplně. Také se bude pokračovat s rekonstrukcí odpadů v suterénech domů. Tam je velice nutné zajistit výměnu stávajících litinových odpadů za odpady z PVC. Samostatný problém je potom vyloučení pana Červenky, Nevanova 1041, byt č. 3. z BD. Tento krok musí schválit členská schůze.


Za představenstvo BD: V. Strupek - předseda představenstva


Informace pro členy BD Nevanova 1037-42

Představenstvo BD odsouhlasilo termín pro členskou schůzi BD , která se uskuteční v úterý 22. října 2019 od 18,00 hod. v konferenční místnosti hotelu Fortuna West. Žádáme ty členy BD, kteří se členské schůze BD nemohou zúčastnit, aby zvážili své zastoupení na základě plné moci.


Představenstvo BD zve členy BD na společné schůzky vchodů, které se uskuteční v zasedací místnosti BD v suterénu Nevanova 1042 dle následujícího rozpisu:


vchody 1037 - 1039: středa 9. října 2019 od 18:00
vchody 1040 - 1042: čtvrtek 10. října 2019 od 18:00


Na schůzkách vchodů budou členové BD informováni o programu nadcházející členské schůze BD. Pokud budou členové BD mít připomínky k programu, je možné to projednat na schůzích vchodů. Dále bude podána informace o:

• výsledcích hospodaření za r. 2018 (zpráva o hospodaření)
• příprava voleb do Představenstva BD
• návrh na různé stavební úpravy, které budou předány SVJ k projednání

Za představenstvo BD: V. Strupek - předseda představenstva


Vítáme Vás na stránkách Bytového družstva Nevanova 1037 - 1042.

     Bytové družstvo Nevanova 1037 – 1042 bylo založeno v roce 1999 za účelem odkoupení panelového objektu , dříve v majetku Dopravních podniků a následně Magistrátu hl.m.Prahy. Členové družstva byli z převážné části zaměstnanci Dopravních podniků hl.m.Prahy.


     Zápis do obchodního rejstříku byl proveden 21.12.1999 a následně došlo k podepsání smlouvy na odkoupení domů s Magistrátem hl.m.Prahy. Fyzické předání domů se uskutečnilo 16.3.2000 a BD převzalo domy od Odboru správy obecního majetku Magistrátu hl.m.Prahy.


     Správou domů pověřilo Bytové družstvo společnost ANESO, která je pověřena správou našich domů i v současné době.


     Bytové družstvo Nevanova 1037 – 1042 má 83 členů. Disponuje dále s nebytovými a bytovými prostorami. V průběhu roků 2004 až 2009 probíhaly velké stavební úpravy. Nejdříve byla provedena rekonstrukce střechy a následně zateplení severní fasády domů včetně výměny oken. V září 2007 byly zahájeny práce na kompletním zateplení jižní fasády s výměnou oken, kompletní rekonstrukce lodžie a vstupních prostor do jednotlivých domů. Poslední velkou úpravou byla rekonstrukce výtahů, která byla zahájena v roce 2009 a dokončena v dubnu 2010.


     V roce 2013 bude uhrazen úvěr, který družstvo použilo na rekonstrukci jižní fasády a zahájí se příprava na převod bytů do osobního vlastnictví.