Pozvánka na shromáždění SVJ Nevanova 1037-1042

Vážení členové SVJ,

do poštovních schránek jste dostali pozvánku na shromáždění společenství vlastníků, které se uskuteční dne 14.5.2019 od 18:00 hod v konferenční místnosti hotelu Fortuna West. Pokud se tohoto shromáždění nemůžete zúčastnit, předejte prosím podepsanou plnou moc jinému členu SVJ, aby Vás mohl na jednání zastupovat a hlasovat za Vás. Pokud je bytová jednotka v SJM, prosíme Vás o vyplnění dokumentu "Určení společného zástupce", aby na shromážděních mohl jeden z manželů zastupovat toho druhého.


Dokumenty ke shromáždění:

Pozvánka na shromáždění

Informace ke shromáždění

Upravené stanovy

Plná moc pro shromáždění - pouze pro dané shromáždění

Určení společného zástupce pro shromáždění


Radka Navrátilová - předseda SVJ


Informace

     Vážení přátelé, bohužel musím konstatovat, že současný stav kolaudace Plynové kotelny, která již zajišťuje vytápění našich domů a zároveň i ohřev TUV, je díky paní Sádkové a Odboru výstavby Prahy 17 zatím nedokončené. Kotelna je i nadále ve zkušebním provozu a já doufám, že dalším jednáním dokážeme dokončit kolaudaci. Na základě zajištění všech podkladů pro kolaudaci jsme požádali o svolání kolaudační prohlídky. Odbor výstavby Prahy 17 vyzval účastníky kolaudačního jednání na závěrečnou prohlídku na den 13.4. V průběhu výstavby , ani v průběhu zkušebního provozu nebyly vzneseny žádné připomínky z řad členů našeho družstva a ani z řad společenství vlastníků. Kolaudační prohlídky jsme se zúčastnili ve složení Václav Strupek, ing.Petr Kačmařík a Ivan Kraus. Kolaudační komisi byly předány veškeré dokumenty včetně revizních zpráv a dokumentace skutečného provedení. Komise byla seznámena i s průběhem zkušebního provozu. Zástupci Odboru výstavby potom informovali přítomné o dopisu paní Sádkové ze vchodu 1039, kde uvedla, že nikdy nebyla seznámena s realizací plynové kotelny a navíc s ní nikdy nesouhlasila. Uvedla, že neměla možnost se vyjádřit ke stavebnímu řízení a nyní cituji část jejího dopisu – stavbu jsem považovala za černou svévolnou stavbu. Uvedla, že provedená stavba jí působí značná omezení, nemůže větrat a zplodiny se jí hrnou přímo do bytu. Byly jsme několikráte na střeše a sledovali jsme pohyb spalin. Nikdy jsme nebyli svědky , že by pára vycházející z komínu „šla po fasádě“. Paní Sádková jako vždy lže a tentokráte k tomu využila i „odborné noviny“ Blesk. Následně OV Prahy 17 přerušil kolaudační řízení a požádal BD o doplnění některých dokladů. Osobně jsem na OV donesl zápis z jednání členské schůze ze dne 2.11.2015 včetně prezenční listiny a Usnesení z členské schůze. Na prezenční listině je paní Sádková podepsána a dokonce v záznamu je i její diskuze k plynové kotelně. Usnesení z této schůze na základě hlasování odsouhlasilo realizaci plynové kotelny. Stavba byla povolena a ve všech vchodech bylo na nástěnkách umístěno Oznámení o povolení stavby. Bohužel je ale pravda, že Odbor výstavby nepožádal majitele bytových jednotek, spoluvlastníky společných částí domu, o vyjádření ke stavebnímu povolení. OV Prahy 17 předal celou záležitost k projednání na Magistrát hl. m. Prahy. Přiznávám se, že nechápu, proč celou záležitost neřešil ve své kompetenci, protože od nás obdržel veškeré podklady pro kolaudaci a dále materiály prokazující, že paní Sádková byla s výstavbou kotelny seznámena. S ohledem na závažnost této situace jsme projednali na zasedání výboru SVJ a PBD možnost úpravy komínu ve dvou variantách. První varianta je zvýšení výšky komínu cca o dva metry, druhá varianta spočívá v posunu výfukové části do středu domu Nevanova 1039. Tímto by se dala celá záležitost vyřešit, bohužel náklady na tuto úpravu by byly okolo 30 tis. na první variantu, druhá varianta ba stála min.130 tis. Kč. Řešení tímto způsobem odsouhlasila jak členská schůze BD, tak jednání SVJ. Bohužel celá tato situace ovlivňuje další jednání s VEOLIÍ, která očekává schválení varianty s odkupem vedení potrubí a pozemku od SVJ. Původní požadavek na vytěžení přípojky byl odhadnut na cca 1,3 mil Kč. Po velmi problémových jednáních nakonec byl zpracován Znalecký posudek, jehož výsledná cena je 237 930 .- Kč. Znalecký posudek vypracoval ing.Miroslav Kopáček z Chrudimi. Tato varianta je pro SVJ nepřijatelnějším a finančně nejlepším řešením tohoto problému, který byl také odsouhlasen na jednání schůzí SVJ a BD. Jakmile budu znát další informace ohledně kotelny, budou uvedeny na našich stránkách.


Přeji Vám hezké prožití letních měsíců, Václav Strupek - předseda BD


INFORMACE K PRŮBĚHU VÝSTAVBY PLYNOVÉ KOTELNY

Kotle Buderus Nádrže na TUV Ovládání Plynoměr pro kotelnu

     V průběhu léta 2016 probíhala různá jednání ohledně Stavebního povolení pro stavební úpravy nutné ke zřízení nové plynové kotelny. Námitky účastníků řízení byly projednány a nakonec Odbor výstavby uvedené námitky, včetně námitek Pražské teplárenské, posoudil jako neopodstatněné. Probíhala různé odvolání proti vydanému Stavebnímu povolení, ale nakonec rozhodnutí nabylo právní moci 12.8.2016. Definitivní podpis na Stavebním povolení byl dán 21.8.2016.


     Stavba byla zahájena zápisem ve Stavebním deníku dne 13.9.2016. Následně byly zahájeny stavební práce. Jako jeden z prvních úkolů bylo nutné i projednání odpojení od Pražské teplárenské a jak se ukázalo, bohužel i s novým majitelem, firmou Veolia. Díky tomu došlo ke zdržení více jak 14 dní, které měli vliv na zahájení montáže technologie. Museli jsme zajistit v co nejkratší době osazení zásobníkových ohřívačů TV, které musely být oproti projektu osazeny do prádelny. Následovala montáž kotlů Buderus a zajištění nového plynoměru pro kotelnu. Montáž se podařilo dokončit tak, aby k termínu 30.11.2016 mohla být odpojena přípojka Veolie . Ve stejný den byl zahájen provoz kotlů k zajištění TUV a následně i topení. Nakonec bylo provedeno venkovní odkouření kotlů, které je vedeno v potrubí opatřeném nerezovým ochranným obalem a je vyvedeno 0,8 m nad střechu objektu.


Výměník stanice

     Kotelnu provozovala v rámci zkušebního provozu fy.SEKOM a připravila materiály nutné k zahájení přejímacího řízení. Jednalo se zejména:

- zápis o zkoušce pevnosti a těsnosti plynovodu – výsledek zkoušky bez zjevných závad - zpráva o revizi spalinové cesty – spalinová cesta vyhovuje
- zpráva o revizi plynového zařízení – zařízení je provozuschopné
- zpráva o prohlídce a zkoušce vnitřní kanalizace – bez zjevných závad, je možno uvést do provozu
- prohlídka a zkouška vnitřního vodovodu – zařízení je schopno bezpečného provozu
- prohlášení o shodě na použité výrobky

     Přejímací řízení bylo uskutečněno 8.12.2016. Byly zjištěny nedodělky, které ale nebrání zkušebnímu provozu např. osazení samozavíracího zařízení na protipožárních dveří, dodání a osazení přenosného hasícího přístroje CO2, dodání lékárničky pro první pomoc a dokončení školení a přezkoušení topičů. Také budou dokončeny stavební práce v rozsahu:

- vymalování veškerých prostor včetně přilehlých chodeb
- úpravy vchodových dveří do výměníkové stanice a do prostorů kotelny
- osazení 2 ks skříněk + částečné obložení stěn vodovzdorným materiálem
- úprava místnosti odpadu a osazení dveří
- nátěry podlah v kotelně a výměníkové stanici průmyslovým lakem
- osazení hlásiče poruch včetně telefonní karty

     V průběhu konce roku došlo k proškolení pověřených osob na sledování a ovládání plynové kotelny včetně teplé užitkové vody. Jedná se o Ivana Krause, Václava Strupka a Antonína Kříže. Jmenovaní absolvovali školení a přezkoušení z obsluhy a údržby tlakových nádob. Obdrželi Osvědčení o způsobilosti topiče k obsluze.

Předpokládáme, že po dokončení všech prací bude v první polovině února podána žádost o kolaudaci plynové kotelny.


Václav Strupek –předseda PBD


Vítáme Vás na stránkách Bytového družstva Nevanova 1037 - 1042.

     Bytové družstvo Nevanova 1037 – 1042 bylo založeno v roce 1999 za účelem odkoupení panelového objektu , dříve v majetku Dopravních podniků a následně Magistrátu hl.m.Prahy. Členové družstva byli z převážné části zaměstnanci Dopravních podniků hl.m.Prahy.


     Zápis do obchodního rejstříku byl proveden 21.12.1999 a následně došlo k podepsání smlouvy na odkoupení domů s Magistrátem hl.m.Prahy. Fyzické předání domů se uskutečnilo 16.3.2000 a BD převzalo domy od Odboru správy obecního majetku Magistrátu hl.m.Prahy.


     Správou domů pověřilo Bytové družstvo společnost ANESO, která je pověřena správou našich domů i v současné době.


     Bytové družstvo Nevanova 1037 – 1042 má 83 členů. Disponuje dále s nebytovými a bytovými prostorami. V průběhu roků 2004 až 2009 probíhaly velké stavební úpravy. Nejdříve byla provedena rekonstrukce střechy a následně zateplení severní fasády domů včetně výměny oken. V září 2007 byly zahájeny práce na kompletním zateplení jižní fasády s výměnou oken, kompletní rekonstrukce lodžie a vstupních prostor do jednotlivých domů. Poslední velkou úpravou byla rekonstrukce výtahů, která byla zahájena v roce 2009 a dokončena v dubnu 2010.


     V roce 2013 bude uhrazen úvěr, který družstvo použilo na rekonstrukci jižní fasády a zahájí se příprava na převod bytů do osobního vlastnictví.